Skorsteinsrep

Tegelskorstener

Teglsteinskorsteiner var nærmest enerådende i Norge før 1960. Disse skorsteinene ble i de fleste tilfeller murt med halvsteins vange (110mm). Skorsteinene er kjennetegnet av høy tetthet og høy varmeledningsevne. Skorsteinene ble ofte ført opp tett inntil bærende trekonstruksjoner. (Sintef)
Teglsteinskorsteiner er tette og har høy varmeledningsevne. Tette skorsteiner gir gode trekkforhold (etter at skorsteinen er varmet noe opp). Den høye varmeledningsevnen vil imidlertid etter lang tids kraftig fyring kunne gi antennelse av trevirke i kontakt med skorsteinen.

Ved eventuell oppsprekking av en slik skorstein er det ikke lenger noen barriere mellom de varme røykgassene og bygningskonstruksjoner. Ensjikts teglsteinskorstein, som i praksis var alternativet til tresjikts elementskorstein, er derfor ikke en spesielt brannsikker løsning.

Med bakgrunn i nevnte problemer med varmeledning i teglsteinskorsteiner, ble fokus på 1960-tallet derfor rettet mot å redusere skorsteiners overflatetemperatur og å unngå gjennomgående oppsprekking. (Sintef)

Avstandskrav for teglskorsteiner
Skorstein av tegl kan ikke stå inntil vegg av brennbart materiale eller dekkes til på sideflatene med brennbar kledning (NS 1502). Det skal være 4 frie sider for ettersyn.

For teglskorsteiner skal røykløpets indre flate være minst 230mm fra brennbart materiale. Men dette gjelder ikke gulvbord, himlingspanel, gulv- og taklister av tre, hvis skorsteinen har minst 20mm tykk puss, samt at det mellom puss og treverk monteres ubrennbar plate med varmemotstand minst 0.02m2 KW. Der skorstein med 110mm vange går gjennom bjelkelag av tre, skal skorsteinen utkrages til 230mm tykkelse.

Dersom skorsteinen har helsteins vange (230mm), kan to vegger av brennbart materiale monteres mot skorsteinen ved hjørnet. Veggene kan ikke plasseres mot samme hjørnet.

Det samme gjelder for skorstein med halvsteins vange. Inntil to vegger kan tilknyttes med forbehold om utstikk på skorsteinen slik at veggtykkelsen på skorsteinen på skorsteinen blir 230mm.

Dersom skorsteinen har ventilasjonskanal, kan vegg avsluttes mot kanalens side som ikke er felles med siden av røykkanalen. Denne sideflaten kan dekkes helt med brennbar materiale, for eksempel vegg.

Teglskorstein er godkjent i oppstillingsvilkår 1.